شاهین فرهنگ
دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه ییل آمریکا با معدل ممتاز.
فوق لیسانس جامعه شناسی.
فوق لیسانس پژوهشگری.
لیسانس فیزیک.
ایشان همچنین از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران می باشند.
ایشان در ورزش نیز دارای کمردبند مشکی در رشته کیک بوکس از کانادا می باشند.